Centrum Edukacyjne PERFECT+ rozszerzając swoją ofertę otwiera szkołę policealną.

 

Technik administracji policealna

Cykl kształcenia: 2 lata, tj. 4 semestry

Forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele,  co 2 tygodnie)

Technik administracji to zawód dający bardzo duże możliwości zatrudnienia w różnych branżach działalności gospodarczej. Zadaniem pracownika administracyjnego jest sporządzanie i redagowanie pism, protokołów z posiedzeń i zebrań, obsługiwanie petentów, załatwianie podstawowych spraw prawno-biurowych.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za przygotowywanie umów, porozumień, regulaminów, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie w podmiotach gospodarczych w każdej branży, jako pracownik administracyjny, bankach, firmach ubezpieczeniowych, w sądach i innych instytucjach i urzędach.

Absolwent Szkoły Policealnej PERFECT+ w Gliwicach po ukończeniu nauki otrzymuje:

  • państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
  • dyplom w zawodzie technik administracji wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu)

Technik BHP

Cykl kształcenia: 1,5 roku, tj. 3 semestry

Forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele,  co 2 tygodnie)
Po uzyskaniu dyplomu technik BHP można pracować na stanowisku inspektora, posiadając dodatkowo min 3 letni staż pracy można być na stanowisku starszego inspektora w każdym zakładzie pracy. Zajęcia praktyczne wyłącznie z wykładowcami będącymi praktykami w tej dziedzinie

Od 1 lipca 2013 roku pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie minimum do poziomu technika.

Specjalista ds. BHP przygotowuje pracowników do bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, prezentuje, jak prawidłowo i bez narażenia życia i zdrowia wykonywać swoją pracę. Podstawowym zadaniem  jest  kontrola stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, by zminimalizować  możliwość występowania zdarzeń niebezpiecznych. W momencie gdy, w zakładzie pracy ma miejsce wypadek, to specjalista ds. BHP współuczestniczy w wyjaśnieniu przyczyny jego powstania. Ponadto osoba ta bierze udział w odbiorach nowo budowanych obiektów lub przebudowywanych, w odbiorach urządzeń produkcyjnych mających wpływ na warunki bezpieczeństwa.

Absolwenci Szkoły Policealnej PERFECT+ w Gliwicach znajdują zatrudnienie w każdej branży działalności gospodarczej, jako specjalista do spraw bezpieczeństwa, w zakładowych służbach BHP, Państwowej Inspekcji Pracy.
Można też otworzyć własną działalność w celu prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP

 

Absolwent – Szkoły Policealnej PERFECT+ w Gliwicach po ukończeniu nauki otrzymuje:

  • państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkoły policealnej
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym złożeniu egzaminu)
  • dyplom w zawodzie technik BHP wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym złożeniu egzaminu).